Információk a CSOK témakörében


Információk a CSOK-ról

Milyen célokra igényelhető?

 - új lakás építésére

 - új vagy használt lakás vásárlására

 - meglévő lakás bővítésére

 - tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén (2022. június     30-áig) 

 o használt lakás vásárlására, valamint egyidejű korszerűsítésére   és/vagy bővítésére 

o meglévő lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

  • Az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke, valamint a 12. hetet betöltött magzat után.
  • Fiatal házaspárok is igényelhetik a CSOK-ot használt lakás esetén legfeljebb kettő, új lakás esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.
  • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe.
  • Korábban igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén – a jogszabályban foglalt kivétellel – igényelhető a korábban folyósított támogatás összegével csökkentett összegű CSOK, illetve ha az igénylőre kedvezőbb, igényelhető azon gyermek figyelmen kívül hagyásával, akire tekintettel korábban már bármilyen állami támogatást igénybe vettek.
  • Ugyanazon fiatal házaspár igénylő esetén kizárólag abban az esetben igényelhető megelőlegező támogatás, amennyiben a korábban kötött megelőlegező szerződés tekintetében a gyermekvállalás teljesült. Megváltozott házasfelek esetén ez feltétel nem vizsgálandó.

Mekkora összegű támogatást igényelhet?

Az igénybe vehető CSOK összege a meglévő, eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes* számától és a konkrét lakáscéltól is függ.

Normál településen

Gyermekek száma

Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek**

Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek***

Egy gyermek

legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

600.000 Ft

legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén

600.000 Ft

Két gyermek

legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

1.430.000 Ft

legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén

2.600.000 Ft

Három gyermek (új lakás esetén három vagy annál több)

legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

2.200.000 Ft

legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén.

10.000.000 Ft

Négy vagy annál több gyermek

legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

2.750.000 FtPreferált kistelepülésen4 (Falusi CSOK esetén)

Gyermekek száma
Használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek2, 5
Meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek2
Egy gyermek
legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

600.000 Ft

legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

300.000 Ft

Két gyermek
legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

2.600.000 Ft

legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

1.300.000 Ft

Három vagy több gyermek
legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

10.000.000 Ft

legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén

5.000.000 Ft

1Gyermeknek  minősül a 12. hetet betöltött magzat.

2Később született  gyermek esetén a meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől  függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként: 400.000 Ft.

3Új lakás  vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó  támogatás igénylésére.

4A preferált  kistelepülésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak a tanya és birtokközpontban  történő vásárlásra és/vagy bővítésre és/vagy korszerűsítésre is

5Preferált  kistelepülésen lakás vásárlásra legfeljebb a támogatási összeg fele fordítható,  a másik felét a korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni.

Milyen személyi feltételeknek kell eleget tenni a CSOK igényléséhez?

vállalt gyermekek esetében a házaspár legalább egyik tagja 40 életév alatti

köztartozás mentesség,

büntetlen előélet a jogszabályban meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan,

a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,

180 napos, Falusi CSOK igénylése esetén legalább 1 éves (10 Millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) TB biztosítotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,

külföldön (EGT államban) dolgozó és hazatelepülni szándékozó magyar állampolgár igénylő is kérheti, amennyiben vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar TB biztosítottja lesz.

Vannak-e egyéb feltételek?

Új lakás vásárlás esetén a vételárra, építés vagy bővítés/korszerűsítés esetén a bekerülési költségre vonatkozó előírás nincs.

A használt lakás esetében a lakás vételára legfeljebb 35 millió Ft, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A kérelmet új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Milyen kötelező tulajdonszerzési elvárások léteznek a támogatással érintett ingatlanban?

Lakás építése, vagy vásárlása esetén a támogatással érintett ingatlanban – a jogszabályban foglalt kivételekkel – csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint – jogszabály által nevesített esetekben – a kiskorú gyermek is. Házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Meglévő lakóház bővítése, korszerűsítése esetén a támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ez a feltétel akkor is teljesítettnek minősül, ha ez az igénylő elhunyt házastársa/élettársa esetében fennállt, és az elhunyt házastárs/élettárs kiskorú gyermeke legalább 50% tulajdoni hányadot szerzett.

Rendelkezhet-e az igénylő többlet ingatlannal?

A jogszabály nem zárja ki a többlet ingatlannal rendelkezőket sem az új lakás építése, sem az új lakás vásárlása, sem a használt lakás vásárlása, bővítése esetén.

Milyen hivatalos dokumentumok benyújtása szükséges?

Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról – a jogszabály előírásának megfelelő - számlát kell bemutatni. Az igénylőnek az igénylés benyújtásakor több jogosultsági feltételről büntetőjogi felelősséggel tett teljes bizonyító erejű nyilatkozatban lehet nyilatkoznia, nem szükséges a jogosultsági feltétel meglétét igazoló hatósági dokumentumok, hivatalos igazolások beszerzése.